Dotace

Firma ATRIUM spol. s.r.o. je příjemcem dotací z Evropských strukturálních fondů EU ve dvou grantových projektech:

  • Operační program Podnikání a Inovace
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace (OPPI) zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s agenturou CzechInvest. V rámci tohoto programu firma Atrium s.r.o. získala dotaci na zavedení IS pro řízení vnitrofiremních procesů a vztahů se zákazníky.

Pořizovaný informační systém disponuje nástroji, které lze použít pro efektivní řízení firmy, nastavení procesů ve firmě, k plánování, řízení a sledování průběhu zakázek, včetně potřebných výstupů jako jsou ekonomické vyhodnocení zakázek. Obsahuje kompletní správu financí a ekonomiky v provázanosti na další oblasti a poskytovat tak velice rychle a efektivně potřebné podklady pro další strategické rozhodovací procesy.

Realizace tohoto projektového záměru významně přispívá ke zvýšení efektivity řízení podnikových zdrojů i ke zlepšení řízení vztahů se zákazníky. Správné využití potenciálu IT/ICT výrazně podporuje stanovené cíle pro naplnění v následujícím období 5-ti let – dynamický rozvoj firmy a snaha zvýšení tržního podílu. Projekt je významným nástrojem k optimalizaci nákladů, ke snížení počtu oprav a reklamací a tudíž ke snížení nákladů na jejich řešení. V konečném efektu tak dojde k posílení konkurenceschopnosti naší společnosti.

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) probíhá pod Ministerstvem práce a sociálních věcí. V tomto operačním programu společnost Atrium s.r.o. úspěšně zažádala o dotaci ve výzvě č. 23 - Adaptabilita a konkurenceschopnost.

Firma ATRIUM do současné doby neměla zpracovaný systematický plán zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Vzdělávací systém je pro firmu důležitý vzhledem k vzrůstajícímu tempu inovací a vývoje v segmentu stavebnictví. Je potřebné se intenzivně zaměřit na zvyšování profesionality i motivace zaměstnanců a nastavit procesy péče o lidské zdroje ve společnosti ATRIUM tak, aby přitahovali další zájemce o zaměstnání.

Protože zdrojem zaměstnanosti v příštích letech bude zejména vysoká odbornost a kvalifikace, a vysoká flexibilita, ve snaze podpořit profesní růst svých zaměstnanců a jejich motivaci k vykonávané práci cestou intenzívního a cíleného vzdělávání, společnost ATRIUM využívá možnosti, které skýtá Evropský sociální fond.

Vzdělávací projekt je nastaven na 36 měsíců. Cílovou skupinou projektu je 79 zaměstnanců společnosti ATRIUM na všech pozicích organizační struktury z oddělení administrativy, z obchodního a výrobního oddělení. Cílem projektu je realizace systematického plánu zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti ATRIUM, posílení jejich adaptability a flexibility na trhu práce a konkurenceschopnosti společnosti v segmentu stavebnictví. Cíle projektu chceme naplnit realizací projektových aktivit v 7 vzdělávacích modulech. Půjde zde zejména o získávání odborných poznatků, rozvoj měkkých dovedností, jazykové vzdělávání a zvýšení IT dovedností. Všechny školící aktivity představují obecné vzdělávání, výstupem je zvýšení znalostí a dovedností zaměstnanců, široce využitelných na trhu práce.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. „o ochraně spotřebitele“ se poskytuje spotřebiteli informace, že  subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e, písm. d) zákona o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: www.coi.cz